Friday, July 19, 2013

Sancta Simplicitas

Днес, съвсем случайно прочетох едно съобщение в пловдивски сайт. За фотографска изложба. С повече търсене по името на автора намерих оскъдна информация за него. Любител, с художествени интереси, представил пред публика фотографии, които вероятно са в съотношение с неговия мироглед и естетически критерии. Момчето си е свършило работата както може.
Но текстът в съобщението ме потресе, защото е безсмислен и глупав. И защото се оказва, че всеки може дълбокомислено да се изразява за фотографията по и без повод. И още нещо. Старинен Пловдив  да го публикува в сайта си.

Sancta Simplicitas


Sunday, July 7, 2013

Арл и фотографията


Преди години фестивалът в Арл ме хипнотизираше. И привличаше ежегодно като магнит.
Вече не е същото, независимо, че той стана много по реален и свързан със световната фотография. И в листата на авторите и портфолиото намирам все повече лични мои познанства.
Усещам, че доста от моите идеи и неочертани намерения, които в началото на всяка година си записвам за фотографските срещи в Пловдив, стават реалност в Арл през юли. Сигурен съм, че е съвпадение, но то се случва за четвърти път. Съвсем нескромно ще бъде ако изпиша  какво точно имам предвид.
Всеки има своя фестивал и моят Арл е в Пловдив през октомври, това всъщност искам да кажа още от началото.
Много бих искал това да е така за моите приятели.

Saturday, July 21, 2012

Международни фотографски срещи 2012


ПРОЕКТ
АКАДЕМИЧНА СЦЕНА
Международни фотографски срещи, Пловдив, октомври 2012


КОНЦЕПЦИЯ
АКАДЕМИЧНА СЦЕНА е проект за  деветнадесетото издание на тазгодишните Международни фотографски срещи в Пловдив, ежегоден фестивал на фотографията в Пловдив, който традиционно се провежда през месец октомври в експозиционните пространства на Старинен Пловдив, Градската художествена галерия, Дружество на пловдивските художници, частни галерии. Организатор е фондация “Пловдивско фотографско средище” в партньорство с Община Пловдив  Общински Институт Старинен Пловдив и Академия за музикално танцово и изобразително изкуство.
Цялостната концепция на Международни фотографски срещи в Пловдив  е насочена към създаването и популяризирането на фотографското изкуство, към поощряването на дискусионна среда относно тенденциите в съвременен визуален контекст на фотографията, към диалогизиране между различните поколения и творчески присъствия  фотографи, към акцентирането на иновационен капацитет у младите    хора, към откриването,  презентирането  и  обучението  на  нови имена  в  областта на фотографията.
Основната идея за тазгодишното издание на фестивала АКАДЕМИЧНА СЦЕНА е фокус да бъдат различните творческите практики, теоретични и изследователски платформи на академичната и студентската общност в областта на фотографското изкуство. Ориентацията на фестивала именно към този сегмент от образователната система в областта на визуалното е продиктувано от желанието да се: отдели специално внимание на образователните програми в сферата на художествената фотография като основа за бъдещо професионално и творческо развитие на студентите, да се обмени педагогически опит и идеи между изявени преподаватели в областта на фотографията, да се осъществи творчески и педагогически обмен между сходни висши учебни заведения по изкуствата от България и чужбина, да се предостави възможност за творчески дебют на студенти по фотография в неповторимата атмосфера на експозиционните пространства на къщи в Стария град и галериите в Пловдив.
Тенденциите в съвременното академично образование в областта на визуалните изкуства и в частност по Фотография предполагат широк диапазон от теоретични и практически възможности. В тях изследователските интереси спрямо визуалния образ са насочени върху точките на пресичане на фотографските изображения с формирани при други медиални условия образи на действителността; в проследяването на как това, което наричаме съвременност, представлява израз на преплитането на тези различни по своя произход образи; в  деконструирането не само на основанията на образите, но и на основанията на реалностите, които те изграждат.
Идеята на едно сериозно академично образование в областта на фотографията е да обхване особено плътно и адекватно различните проявления на една такава проблематика, да осъществява диалог между преподаватели и студенти, между представители на академичната общност и практически занимаващите се с фотография. В този смисъл проект АКАДЕМИЧНА СЦЕНА, Международни фотографски срещи, Пловдив 2012 има за цел да създаде условия и контекст за протичането на този диалог между отделните елементи на академичната общност и неговото успешно обратно насочване към практиката. Както и да даде възможност за реализация на дебютни проекти на нови имена в областта на фотографското изкуство.
Фотографската практика произвежда изображения, които формират редица интуитивни познания за съвременния свят във възприемателското съзнание. Запечатаните във фотографската продукция образи се вливат в общия поток на информация и стават на практика неразличими от останалите образи на действителността: вербални, сетивни, ментални и т.н.
По какъв начин художествената фотография реагира в своята практика на тези интуиции? Какво отличава езикът, на който се говори за природата на фотографското изображение, от компресирания езиков израз на самото изображение? Тазгодишният форум „Международни фотографски срещи“ ще постави своя фокус върху дискусионните полета, разполагащи се между художествената фотографска практика и академичното преподаване в специалности фотография в различни висши училища по изкуствата. Неговата цялост ще бъде съставена основно от два модула: редица изложби на студенти и преподаватели; уъркшоп, на който участниците ще разговарят за своя академичен и практически опит, както и за конкретните изяви в изложбите (своите и тези на колегите).
Работата на участниците в дните на форума ще протича в активната възприемателска среда на специализирана и/или интересуваща се от въпросите на фотографията публика (студенти, колеги от други специалности в областта на изкуствата и др.). По такъв начин в хода на форума се очаква да се осъществи диалог не само между отделните участници, но и между перспективите на художествената практика и научните достижения теория на фотографското изображение. „Теория“ и „практика“ са две понякога затворени в себе си перспективи, които би трябвало да се срещат именно на територията на обучението във висшите училища по изкуствата. „Академична сцена“ ще опита да изрази възможностите, успехите, но също и слабите места в почвата на подобно пресичане.

ВРЕМЕ: 12- 31 октомври 2012
МЯСТО: град Пловдив, Старинен Пловдив, Градска художествена галерия, Пловдив, Новотел Пловдив


КУЛТУРЕН КОНТЕКСТ НА ПРОЕКТА
АКАДЕМИЧНА СЦЕНА, Международни фотографски срещи, октомври 2012 е финалната част от осмото издание  на Есенния салон на изкуствата в Пловдив, който се организира ежегодно от Община Пловдив и в който са включени множество фестивали с международно участие, изложби, концерти, театрални и оперни представления и други събития. Особена популярност имат Националните есенни изложби, Есенния театрален фестивал Сцена на кръстопът, Международния фестивал Пловдивски джаз вечери, фотографският форум Международни фотографски срещи, Куклено-театралният фестивал Двама са малко – трима са много, Нощ на музеите и галериите, Международният фестивал Дни на музиката в Балабановата къща и др.


ЦЕЛИ:
Проект АКАДЕМИЧНА СЦЕНА, Международни фотографски срещи, Пловдив 2012  има за цел да:
  • създаде условия за дискусионна среда в областта на академичното образование по фотография в национален и международен мащаб
  • да презентира творчески практики и академични платформи в областта на фотографията на водещи висши учебни заведения в България и чужбина
  • да презентира дебютни проекти на млади автори в областта на фотографията
  • да популяризира творчеството на качествени професионални авторски присъствия
  • да създаде възможност за академичен обмен между програми, преподаватели и студенти по фотография във висшите учебни заведения по изкуствата в национален и международен мащаб
  • да акцентира върху съвременните иновативни възможности на фотографията в контекста на новите медии и съвременна визуална среда
  • да съдейства  за  откриването и презентирането на нови  имена в областта на фотографското изкуство.


ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ

I. ЕКСПОЗИЦИОННА ЧАСТ
Авторски и колективни изложби на студенти и представителни експозиции от специалност Фотография във висши учебни заведения в България, Турция, Гърция, Югославия, Румъния и Дания.

Поканени и потвърдили участието си във фестивала са следните висши учебни заведения: Национална академия за театрално и филмово изкуство, София, Нов български университет, София, Национална художествена академия, София, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив , факултет Журналистика към Софийски университет „Климент Охридски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Художествена академия, Истанбул, факултет Фотография в Технологичен университет, Атина, Художествена академия, Белград, Медиен скуул, Виборг, Дания

В изложбените пространства в Старинен Пловдив и галериите в града ще се експонират творчески дебюти на студенти под формата на индивидуални и колективни изложби. Очакван брой дебютни фотоизложби  – 12

Изложбите ще бъдат представени в представителен двуезичен каталог.


II. ТЕОРЕТИЧНА И ДИСКУСИОННА ЧАСТ
1. Фотографски уъркшоп.
Той представлява традиционна проява в рамките на
Международни фотографски срещи в Пловдив. През 2012 г. в него се предвижда да участват преподаватели в специалност фотография и теория на фотографията от различни висши учебни заведения в България и по света, както и практически занимаващи се с фотография (в областта на визуалните изкуства, медиите и т.н.), а също студенти, докторанти и любители с интерес към фотографията. Основна цел на събитието е да създаде условия за протичането на диалог между участниците, като в рамките на една продуктивна дискусия да бъдат обсъдени състоянието, възможностите и перспективите в обучението по фотография в съвременното висше образование, както и обвързването на обучението с практическата фотографска работа.
От участниците във форума се очаква да представят институциите, в които работят, да очертаят основните приоритети на своята дейност, да говорят за проблемите, които условията на съвременния пазар на изкуство поставят пред фотографията.

Част от въпросите, които ще бъдат дискутирани:
Какви са специфичните особености на обучението по фотография в различните страни; какви са факторите, от които зависи реализацията на студентите; как и доколко преподавателят или институцията на учебното заведение може да подпомогне навлизането на младия специалист на артистичната сцена или в пазара на труда; как се формират възрастовите различия във възприемането на фотографските продукти (произведения) и каква роля играят тези различия в процеса на обучение; как процесът на обучението въздейства и променя възприятието на младия човек?
Показаните по време на фестивала изложби ще послужат като поле за конкретни наблюдения и дискусии за тенденциите в развитието на съвременното фотографското изкуство. Уъркшопът ще бъде открит с встъпителна лекция. Всяка презентация на лектор ще бъде в рамките на стандартните 15 минути и ще бъде последвана от дискусия. Ще бъде издаден двуезичен сборник с докладите.

2. Творчески срещи и дискусии между участниците в форума.

3. Организиране на портфолио ревю за млади фотографи.


ПУБЛИКИ И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
АКАДЕМИЧНА СЦЕНА е фестивал, който има широк диапазон от публики, който е обусловен от една страна от дългата и богата традиция на Международните фотографски срещи в Пловдив. От друга, спецификата на тазгодишното издание има за основна целева група едно младо поколоние, което представлява студентите от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, от Пловдивски университет, учениците от Националната гимнация за сценични и екранни изкуства, от Художествена гимнация „Цанко Лавренов”, Пловдив, от ученическа академия „Синдикат”, Пловдив, ОДК, студенти от НАТФИЗ, НХА, НБУ, СУ, студенти и гости от Турция, Гърция, Сърбия, Румъния и Дания.
Друг важен сегмент е специализираната публика от преподаватели, експерти в областта на фотографията и теорията на фотографията, автори, работещи в широк кръг визуални изкуства, галеристи, журналисти и др.


УЧАСТНИЦИ
- Национална академия за театрално и филмово изкуство, София
- Нов български университет, София
- Национална художествена академия, София
- Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, Пловдив
- Софийски университет – факултет Журналистика
- Художествената академия, Истанбул
- Технологичен институт – факултет Фотография, Атина
- Художествена академия, Белград
- Медиен скуул, Виборг, Дания
- Академия за изящни изкуства, Букурещ
- Художествена академия, Нови Сад


Програмата на Форума е насочена на първо място към младите хора и в частност студентите (12 от изложбите във Форума са дебютни) – обстоятелство, което също е непосредствено свързано с идеята за „Академична сцена“: защото мостовете между фотографския продукт и постановките за фотографията преминават може би най-непосредствено във възприемателското съзнание на обучаемите. Според европейската академична практика във висшите учебни заведения паралелно с процеса на обучението се провеждат и редица изследователски програми. На студентите се предлагат различни възможни изяви, като тези изяви имат най-често жанровата разновидност на “работилници”. Участниците в тези работилници имат възможност да обсъждат своята конкретна работа със своите колеги, както и с преподаватели, различни от тези, с които студентите работят през целия семестър. В тези условия за младия човек става отчетливо ясно какво допринася за изследователската работа: той създава и предава на другите опита на своето конкретно справяне с дадена задача.
В проекта АКАДЕМИЧНА СЦЕНА идеята за подобна работилница е допълнително ускорена от факта на творческите изяви на младите (самостоятелните и колективните изложби). Това е иновативен подход по отношение на преподаването на изкуство, както и по отношение на изложбената практика.


ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЕКИП:

Доц. Никола Лаутлиев – фотограф, куратор на Международни фотографски срещи, Пловдив, преподавател по фотография  в АМТИИ, Пловдив
Доц. д-р Галина Лардева – изкуствовед, куратор, преподавател по История и теория на изкуството и Съвременно изкуство в АМТИИ, Пловдив
Нина Димовска – главен експерт в Дирекция Култура, Община Пловдив dimovska.plovdiv@gmail.com
ас. Александър Гьошев – преподавател по „Илюстрация” в АМТИИ
Софрони Върбев - преподавател по „Визуални комуникации” в АМТИИ
Фанка Петрова – експерт счетоводител
Георги Димитров – магистър по фотография АМТИИ
Таня Атанасова – студентка АМТИИ
Тодор Ненов – дипломант АМТИИ
Monday, April 16, 2012

Умножено по деветстотин Пловдив може да бъде Арл


     През октомври ежегодно в Пловдив от близо тридесет години се провежда фотографски фестивал. В началото бе „Международна седмица на фотографията“, след това бе преименуван „ Международни фотографски срещи“. Винаги се стараехме да бъде интересен, новаторски, с добри изложби и много гости. В България подобни нямаше и гледахме какво правят другите в Европа. Сравнявахме се със Солун, Братислава, по-късно с Лодз  и Лил или Хертен с надеждата да ги понастигнем.
     През 1986 наш гост бе Франсоа Ебел, тогава за първи път артистичен директор на фестивала в Арл, Франция. Резултатът от неговото посещение бе единствената до сега българска изложба там, на арх. Николай Попов, и много впечатления от разказите му. Преди да си замине ни каза, че Пловдив много прилича на Арл и има голяма перспектива. Ние си повярвахме.
     От десет години той отново е арт директор на фестивала в Арл и успя да направи изключително много за развитието му. За да стане фестивалът недостижим.
     Понякога си въобразявам, че може при нас отново до стане нещо особено мащабно, но си правя една проста равносметка и става ясно, че това е възможно при едно условие. Умножено по деветстотин Пловдив може да бъде Арл.
     За 2011 г. бюджетът в Пловдив бе 6000 евро, а в Арл 5400000 евро (пет милиона и четиристотин хиляди).
     В Арл има само един фестивал.    
     В Пловдив има двадесет различни фестивала.
           Първа Международна седмица на фотографията през 1984. В центъра на групата до Недко Недев Димитри Балтерманц, легендарния руски военен фотограф.

           Пловдив, художествената галерия. Директорът на фотофестивала в Хюстън Фредерик Болдуин със съпругата си Уенди Уотрис, чиято изложба се открива.

Wednesday, March 21, 2012

Пясъчен часовник

Фотографиите са моя пясъчен часовник.
Като този, който като обърнеш и  пясъка изтече – яйцето е сварено. Обърнеш го отново и минават нови пет минути. И така всеки път пет минути.
А моите фотографии всеки път когато ги разглеждам са минали отново пет години. Като в онзи пясъчен часовник, но умножено по много. Завъртя часовника и виждам училишето, завъртя го отново университета, и после семейните спомени отново през пет , отварям албумите и пак пресмятам колко пясък е изтекъл.
Часовникът на моите фотографии не спира да работи.